Obres Torrent Sa Mosquera de Caimari

15-Novembre-2021

Per això es  fa pública la  relació de propietaris i béns afectats (annex I), perquè dins del termini de quinze (15) dies, comptats a partir del següent a la inserció en el Butlletí Oficial de les  Illes Balears (BOIB núm. 157 de 13 de novembre de 2021) , puguin els interessats  formular al·legacions, aportant quantes dades permetin la rectificació dels possibles  errors  en  l'esmentada  relació.