Incorporació de romanents

16-Novembre-2021

Una vegada aprovat inicialment, es sotmet a informació pública pel termini de quinze (15) dies, a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Durant dit termini podrà ser examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que s'estimin pertinents. Si transcorregut dit termini no s'haguessin presentat al·legacions, es considerarà aprovat definitivament dit Acord.