Consulta pública ordenança reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires

13-Maig-2022

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'elaboració del projecte d’ordenança municipal reguladora de l'ocupació de la via pública amb taules i cadires. 

 Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de vint dies hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anuncio a la web municipal

 

Podeu trobar més informació al següent enllaç:

https://selva.sedelectronica.es/transparency/124f89c2-b839-4657-8a21-bb610923439d/