Aprovació Reglament del Servei Municipal d'Escoletes

09-Juny-2021

El Ple de 8 de juny de 2021 va aprovar provisionalment el Reglament del Servei Municipal d'Escoletes, dit reglament estarà exposat al públic durant 30 dies hàbils per tal de que els interessats puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes.