2020-10-27 Aprovació inicial de la derogació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants per l’exercici 2021

27-Octubre-2020