03 Resolució de batlia

Per la qual s'aprova la llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per constituir una borsa d'interins de Responsable de Tresoreria de l'Ajuntament de Selva, així com la convocatòria dels aspirants a l'entrevista de la fase de concurs; i la data, lloc i hora de la primera prova de la fase oposició.