11 Nomenament TAE d'Urbanisme i Activitats. Publicat 8-10-2020


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2020-borsi-lloc-tecnic-dadministracio-especial/11-nomenament-tae-durbanisme-i