09 Acta del tribunal qualificador de la sessió de dia 23/09/2020, qualificacions finals i valoració provisional de mèrits. Publicat 23/09/2020


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2020-borsi-lloc-tecnic-dadministracio-especial/09-acta-del-tribunal-qualificador