04 Decret llista definitiva, tribunal i data d'examen: Publicació web 13/07/2020


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2020-borsi-lloc-tecnic-dadministracio-especial/04-decret-llista-definitiva