02 Aprovació provisionalment aspirants admesos i exclosos: Publicació a web 01/07/2020

Documents

Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/2020-borsi-lloc-tecnic-dadministracio-especial/02-aprovacio-provisionalment