02 Acord del Ple de l’Ajuntament de Selva, adoptat en sessió ordinària de data 16 d’abril de 2019, pel qual s’acorda la modificació de la Relació de Llocs de Feina de l’Ajuntament de Selva


Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/treball-public/02-acord-del-ple-de-lajuntament-de-selva-adoptat-en-sessio