02 Resolució de batlia

Per la qual s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos, el nomenament dels membres del Tribunal Qualificador, així com la convocatòria dels aspirants a l'entrevista i la data provisional, hora i lloc de la primera prova de la fase oposició

Source URL: https://ajselva.net/arxius-i-documents/borsa-placa-responsable-de-tresoreria/02-resolucio-de-batlia